فیلم های آموزشی بازار فارکس و بورس های بین المللی

 

کلاسهای آموزشی که در حال برگزاری می باشد از هر جلسه یک فیلم کامل تهیه شده تا دانشجویانی که به هر نحوی نتوانستد در آن جلسه حاضر شوند یا برای مرور بیشتر نیاز به باز بینی کلاس ها دارند بتوانند فیلم کلاس را مشاهده کنند.

این کار علاوه بر مزیت های یاد شده باعث می شود دانشجویان در کلاس و زمان تدریس استاد همه تمرکز خود را به مبحث در حال تدریس اختصاص دهند و نیاز به نکته برداری نباشد.

فیلم ها به موازات کلاسها در سایت قرار میگیرد و طبیعتا از سطح مقدماتی شروع شده تا رفته رفته و همسان با کلاسها به سطح حرفه ای خواهد رسید.

کلاس های آموزشی در دو نوبت در هفته برگزار می شود و فیلم کلاسها روز دوشنبه روی سایت قرار می گیرد.

 

برای اینکه به فیلم کلاس ها دسترسی داشته باشید نیاز می باشد که در کلاس ها ثبت نام کنید.

جلسه سی و ششم تا چهلم

فیلم کلاس های برگزار شده توجه:این جلسات فقط در دسترس دانشجویانی می باشد که اطلاعات ورود جدید به کلاس ها را دریافت کرده اند و دانشجویان...