تایم برگزاری کلاسها

کلاسهای آموزشی در چهار گروه تقسیم بندی شده که هر گروه دو تایم  در هفته کلاس خواهد داشت.این گروه ها از نظر سطح تدریس همسان می باشند و فقط از نظر تایم برگزاری تفاوت دارند.برای اینکه شرکت در کلاسها تداخلی با برنامه روزانه دانشجویان نداشته باشند اقدام به برگزاری کلاس در تایم شب نموده ایم به این صورت که هر شب دو گروه کلاس خواهند داشت.

در انتخاب گروه لطفا دقت کافی داشته باشید چون گروه شما تا پایان دوره ثابت خواهد بود.لذا گروهی انتخاب نمایید تا در آن زمان بتوانید در کلاسها حاضر شوید.