تقویم اقتصادی
در بازار های بین المللی هر روزه تعدادی گزارش های مختلف اقتصادی از کشور های مختلف منتشر می شود که می تواند مارکت را تحت تاثیر قرار دهد.

در این بخش جدولی از گزارش های اقتصادی قرار خواهد گرفت و به صورت مرتب آپدیت خواهد شد تا تریدرها بتوانند در زمان کم به مهم ترین اخبار تاثیر گذار در مارکت دسترسی داشته باشند.

در این بخش جدولی از گزارش های اقتصادی قرار خواهد گرفت و به صورت مرتب آپدیت خواهد شد تا تریدرها بتوانند در زمان کم به مهم ترین اخبار تاثیر گذار در مارکت دسترسی داشته باشند.
1509370145_ecocalen