گوش به زنگ

در بازار های بین المللی که قیمت ها بدون وقفه در نوسان هستند.انتشار خبر های مهم اقتصادی سیاسی از گوشه و کنار دنیا می تواند تاثیر چشمگیری بر روند قیمت ها داشته باشد.

بخش خبری آکادمی راشد در کمترین زمان ممکن شما را از اتفاقات و اخبار سراسر دنیا باخبر می کند تا بتوانید از سایر تریدرها سریع تر عمل کنید و از نوسانات حاصل از این اخبار کسب سود کنید.